ANKETË PËR TESTIMIN EKSTERN (PROVIMIN SHTETËROR) PËR STUDENTËT - 2014

I/e nderuar student/e ose mësimdhënës/e. Aktualisht realizojmë një studim për opinionin dhe mendimet e studentëve dhe mësimdhënësve lidhur me testimit ekstern, respektivisht provimit shtetëror për studentët. Në këtë anketë anonime, kërkojmë nga Ju me vëmendje të lexoni secilën pyetje të dhënë dhe të jepni vlerësimin Tuaj për secilën pyetje në veçanti. Këto të dhëna do të shërbejnë vetëm për verifikimin e qëllimeve shkencore lidhur me këtë çështje aktuale. Ju faleminderit për bashkëpunimin...

АНКЕТА ЗА ЕКСТЕРНО ТЕСТИРАЊЕ (ДРЖАВЕН ИСПИТ) ЗА СТУДЕНТИТЕ - 2014

*Shqip

*Македонски

*Homepage